آغاز

بدست K.

امروز سیگار را ترک کردم. بعد از 12 سال. به نظرم رسید سیگار نکشیدن باید برایم وقت و انرژی اضافی باقی بگذارد. این وبلاگ را برای آن وقت و انرژی اضافه راه انداختم تا هم سرگرم شوم و هم گاهی اینجا بنویسم. شاید روز اول و دوم، مثل روز اول و دوم ترک سیگار، بیشتر از اینکه اینجا کار سازنده ای بکنم، وقتم را با قالب و ظاهر تلف کنم، ولی بهرحال تصمیم دارم اینجا بنویسم. درباره چیزهایی که می خوانم، می شنوم و می بینم.

Advertisements